Инвестиционна привлекателност на жилищните недвижими имоти в град София

Автори

Ключови думи
жилищна недвижима собственост, инвестиции, възвръщаесмост

Резюме
Настоящото изследване е посветено на пазара на жилищни недвижими имоти в град София. Обсъдени са някои възможности за оценка на възвръщаемостта на инвестициите в три от най-широко разпространените видове жилищни недвижими имоти – едностайни, двустайни и тристайни жилища по квартали на град София. Извършен е сравнителен анализ както в статика според локацията на жилищата, така и в динамика чрез съпоставка с минал период. За групите на най-атрактивните локации са разработени графики за динамиката на възвръщаемостта по месеци в рамките на едногодишен период, от които е възможно да се установи наличието на сезонност в изменението на изучавания показател. Използвани са масови данни с максимална актуалност, отговарящи на изискванията за изчисляване на надеждни сводни характеристики. Изведени са основни приоритети и закономерности с полезност за теорията и за практиката.

JEL Класификатор: C14, G11, R3
Страници: 23
DOI: 

Още статии от този брой

  • Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ

    Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ...

  • Човешкият капитал и значението му за нашето съвремие

    Статията описва базови икономически теории, разгледани през призмата на човешкия капитал и развитието му през годините. Подчертана е значимата роля на човешкия фактор за нашето съвремие. Анализирано е нивото на образование на трудовия пазар, като са използвани данни от Евростат. Обосновани са изводи и препоръки за подобряване на качествените ...

  • Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г.

    Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите инвеститори. Същевременно обаче, натрупаният внушителен обем ПЧИ в периода на растеж преди глобалната криза се отличава с ...