Съзидателно-рушащата обществена промяна. Място и роля на университетите

Автори

Ключови думи
промяна, университети, технологии

Резюме
Известна е сентенцията на Левски „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас объща и ние него обръщаме.“ Това двустранно „обръщане“ е обективен закон на всяка радикална промяна. Хората го схващат като „нов вятър“, променящ техните ценности, мислене и постъпки. На мястото на съществуващите структури хората формират нови. Така и те „обръщат“ времето - неговият дух става реалност.

Доказва го историята, редуваща социални сривове с възходи. Библията ги представя като „време за разхвърляне и време за събиране на камъни“. Така е и в модерната епоха. Хуманистичният дух на Ренесанса „обърна“ манталитета на хората. В резултат и те „обърнаха времето“ - гражданските революции сринаха този ред с надежда да установят свобода, равни права и благоденствие. Такъв е духът и на собственото ни Възраждане, което Левски има предвид.

Освен със съзидание и рушене, този процес се съпътства с още два ефекта. В началото неизбежно се получава хаотичност - напълно нито са изчезнали старите структури, нито функционират нови. Другият ефект е по-сетнешен - процесът на съзидание рано или късно се отклонява от вдъхновилите го принципи. Те или се изоставят от управляващите, или самите социални актьори престават да ги зачитат. Така в модерната епоха взема връх не хуманистичният дух, а стремежът към „златния телец“. То свидетелства, че се е изменил манталитетът на хората. Дори Луи Филип, последният крал на Франция, възкликва: „Ах, хубаво е човек да е богат“. На президента на САЩ К. Кулидж се приписва фразата „Бизнесът е религията на Америка“.

JEL Класификатор:
Страници: 8
DOI: 

Още статии от този брой

  • За връзката „Правно регулиране – икономически отношения“

    Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. Следователно икономическата система е предпоставена от правното устройство, което е разписано съобразно конституцията. ...

  • Проблемни аспекти при обществените поръчки в България и възможности за тяхното ограничаване чрез оптимизиране на вътрешния контрол

    Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата тема е както социално значима, така и особено актуална, предвид реформата в областта на обществените поръчки на ...

  • Търговски знания и търговски практики в Свищов през Възраждането

    В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство (диплография) и включването на търговски и счетоводни учебни дисциплини в учебните програми на училищата. Отделя се ...