Икономика, базирана на знанието: движещи сили и индикатори

Автори

Ключови думи
икономика, базирана на знанието; иновации; индикатори

Резюме
Идеята за заместването на капитала от знанието като основен източник на прогрес дава основа за развитие на идеята за “икономика, базирана на знанието”. Това е икономика, в която знанието се превръща в доминиращ ресурс точно по същия начин, по който на един предходен етап капиталът е изместил земята като източник на икономическа мощ при прехода от пред-индустриално към индустриално общество. В статията са обособени няколко групи индикатори, идентифициращи степента на развитие на икономиката и обществото, базирани на знанието: структура на заетостта (относителни дялове на заетите лица по икономически отрасли и подотрасли, заедно с промяната в тези дялове); образование (достъп до професионално и висше образование; относителен дял на разходите за образование и професионално обучение в БВП); НИРД (изследователи по научни области; инвестиции в НИРД като % от БВП; структура на източниците на финансиране на НИРД, и по-специално, дял на частното финансиране.

JEL Класификатор: D83, O32
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие

    Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи ...

  • Анализ на елементите на организационната култура на „МБАЛ - Велики Преслав” ЕООД

    Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ). Преобладава мнението за силна организационна култура, създаваща и утвърждаваща общоприети ценности и норми на поведение. ...

  • Теоретико-приложни аспекти на омниканалната търговия на дребно

    Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва тезата, че интегрирането на традиционни и дигитални канали за достигане до крайните клиенти като търговска стратегия за ...