Аграрни договори, процес на договаряне и договорен ред

Автори

Ключови думи
договор, типове, процес, резултат, транзакционни разходи, ефективност

Резюме
В съвременните условия, голяма част от взаимоотношенията на аграрните агенти, и аграрната дейност като цяло, се управлява посредством някакъв вид договори. Въпреки това обаче, икономическите анализи на аграрните договори в страната са епизодични, ограничени до отделни типове договори, откъснати от процеса на договаряне и изпълнение на договорите и доминиращия институционален ред. Тази статия продължава представянето на холистичен А-С-П-Р подход за икономическо анализиране на договорите и договорните отношения на аграрните Агенти, като прави икономически анализ на наличните договорни Средства, на Процеса на аграрно договаряне и на резултатния договорен Ред. Първо се прави класификация на принципните типове договори и се анализират техните икономически характеристики, възможности и недостатъци за управление на взаимоотношенията на аграрните агенти. След това се анализират етапите на процеса на аграрно договаряне, представят се критичните фактори на транзакционните разходи и се предлага матрица за определяне на най-ефективните управленчески форми в зависимост от комбинацията на критичните измерения на аграрните транзакции. Най-накрая се анализира специфичният договорен и управленчески ред, резултат от договорния процес, и се представят етапите на процеса на усъвършенстване на договорните отношения в аграрната сфера.

JEL Класификатор: Q12, Q18, Q56
Страници: 34
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.02

Още статии от този брой

  • Стратегическо управление на комуникациите на публичните организации в контекста на социалните медии

    Статията изследва социалните медии и обяснява как те влияят върху развитието на комуникацията в публичния сектор в светлината на нарастващата дигитализация и модернизация на организационните процеси, през които секторът преминава в модерните общества. Тя обсъжда както възможностите, така и ограниченията на използването на социалните медии за ...

  • Eвропейски политики за мултилингвизъм

    Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от европейските езици. Тези политики набират скорост особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Целта на ...

  • Изследване на възможностите за географска експанзия на бизнеса чрез алтернативни мрежови стратегии

    Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на възможностите за географска експанзия чрез прилагане на мрежови фирмени стратегии. Очакванията са, че фокусирането върху вертикалната и хоризонталната интеграция ще предостави изчерпателен поглед върху този важен аспект на развитието на предприятията. Проучват се вертикалната и хоризонталната ...