Генеративният изкуствен интелект и потенциалните ползи за банките

Автори

Ключови думи
генеративен изкуствен интелект, големи езикови модели, дълбоко обучение, банкиране, клиентски изживявания

Резюме
Няма никакво съмнение, че появата на ChatGPT през ноември 2022 г. се превърна в едно от най-значимите технологични събития в последните десетилетия. Разработената от OpenAI чат платформа от ново поколение предизвика същинско „цунами“ от интерес към стоящия в основата ѝ генеративен изкуствен интелект (Generative Artificial Intelligence, Gen AI). Бизнес организациите във всички области на икономиката повишават ударно инвестициите си в новата технология и стартират пилотни проекти, тестващи нейните възможности. Банките не правят изключение от този тренд, тъкмо напротив. С оглед на огромните масиви от данни, с които разполагат, и непрекъснато нарастващите потребителски изисквания, те бързо осъзнават, че Gen AI обещава множество ползи както във връзка с клиентското обслужване, така и по отношение на вътрешнобанковите процеси и операции.

В настоящата разработка се разглеждат характеристиките на генеративния изкуствен интелект чрез съпоставката му с традиционните AI модели, използвани в банките. Извеждат се основните фактори, които превръщат банковото дело в перфектното място за приложение на новата технология. На тази основа анализът се фокусира върху обследване на множеството потенциални ползи от нейното имплементиране – от подобряване на клиентските изживявания, през по-добро управление на рисковете, до оптимизиране работата на бек офис служителите и разработчиците.

JEL Класификатор: G21, O30
Страници: 18
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.03

Още статии от този брой

  • Стратегическо управление на комуникациите на публичните организации в контекста на социалните медии

    Статията изследва социалните медии и обяснява как те влияят върху развитието на комуникацията в публичния сектор в светлината на нарастващата дигитализация и модернизация на организационните процеси, през които секторът преминава в модерните общества. Тя обсъжда както възможностите, така и ограниченията на използването на социалните медии за ...

  • Eвропейски политики за мултилингвизъм

    Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от европейските езици. Тези политики набират скорост особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Целта на ...

  • Аграрни договори, процес на договаряне и договорен ред

    В съвременните условия, голяма част от взаимоотношенията на аграрните агенти, и аграрната дейност като цяло, се управлява посредством някакъв вид договори. Въпреки това обаче, икономическите анализи на аграрните договори в страната са епизодични, ограничени до отделни типове договори, откъснати от процеса на договаряне и изпълнение на договорите и ...