Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България

Автори

Ключови думи
туризъм, привлекателност, туристическа дестинация

Резюме
Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество алтернативни форми, сред които: еко, селски, здравен, балнео, спа, уелнес, културен, приключенски, винен, гурме, събитиен, ловен, къмпинг, яхтен, голф и конгресен туризъм. Благодарение на това, страната има редица възможности да разгърне своя потенциал по възможно най-рационалния начин. Нарастване на привлекателността на дестинацията би могло да се постигне чрез по-целесъобразно използване на природните и антропогенни ресурси, с които тя разполага, като същевременно се акцентира върху регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.

Настоящата статия има за цел да представи възможностите за повишаване на привлекателността на туристическа дестинация България чрез изследване на елементите, определящи привлекателността на страната общо и по основни туристически пазари, както и чрез извършване на SWOT анализ на дестинацията.

JEL Класификатор: L83
Страници: 12
DOI: 

Още статии от този брой

  • Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството

    Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на отпуснатите, от складове и хладилни помещения, хранителни стоки в готовата кухненска продукция. Следенето за промяна в цените ...

  • Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите

    През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за организационния успех. Настоящата статия разкрива същността на емоционалната интелигентност - първо, чрез извеждане на ...

  • Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България

    По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките на националните, европейските и международните финансови институции. Направени са препоръки за макроикономическа ...