Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища

Автори

Ключови думи
ERP системи, счетоводство, учебна програма, образование

Резюме
В съвременните условия е належаща нуждата от задълбочено изучаване на ERP системите и предоставяне на умения, които са необходими на студентите в професионалната им реализация. Автори от различни университети по света са изследвали състоянието на учебните програми по ERP системи и тяхната образователна и практическа релевантност в различни аспекти. По-малък е броят на публикациите, обследвали връзката между ERP системите и счетоводното образование. Цел на разработката е да се изследва състоянието на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища, за да се очертаят възможностите за развитие и усъвършенстване. Установена е необходимостта от придобиване на ERP умения от страна на съвременните счетоводни специалисти. Отправени са доброжелателни предложения за актуализиране и разширяване на преподавания учебен материал на студентите по счетоводство във връзка с ERP системите. Направен е опит да се определи етапът на зрялост на ERP обучението в счетоводните специалности в българските университети и да се предоставят някои препоръки.

JEL Класификатор: M41, I23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите

    През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за организационния успех. Настоящата статия разкрива същността на емоционалната интелигентност - първо, чрез извеждане на ...

  • Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България

    Броят на туристите, осъзнаващи голямото значение на екологичните проблеми, непрекъснато нараства. В резултат на това, с оглед на задоволяване на повишаващото се търсене на „зелени хотели“ , постепенно се покачва броят на екопредприемаческите инициативи в сферата на хотелиерството. В този смисъл, целта на настоящата научна разработка е да се ...

  • Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България

    Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество алтернативни форми, сред които: еко, селски, здравен, балнео, спа, уелнес, културен, приключенски, винен, гурме, ...