Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища

Автори

Ключови думи
ERP системи, счетоводство, учебна програма, образование

Резюме
В съвременните условия е належаща нуждата от задълбочено изучаване на ERP системите и предоставяне на умения, които са необходими на студентите в професионалната им реализация. Автори от различни университети по света са изследвали състоянието на учебните програми по ERP системи и тяхната образователна и практическа релевантност в различни аспекти. По-малък е броят на публикациите, обследвали връзката между ERP системите и счетоводното образование. Цел на разработката е да се изследва състоянието на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища, за да се очертаят възможностите за развитие и усъвършенстване. Установена е необходимостта от придобиване на ERP умения от страна на съвременните счетоводни специалисти. Отправени са доброжелателни предложения за актуализиране и разширяване на преподавания учебен материал на студентите по счетоводство във връзка с ERP системите. Направен е опит да се определи етапът на зрялост на ERP обучението в счетоводните специалности в българските университети и да се предоставят някои препоръки.

JEL Класификатор: M41, I23
Страници: 35
DOI: 

Още статии от този брой

  • Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството

    Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на отпуснатите, от складове и хладилни помещения, хранителни стоки в готовата кухненска продукция. Следенето за промяна в цените ...

  • Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите

    През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за организационния успех. Настоящата статия разкрива същността на емоционалната интелигентност - първо, чрез извеждане на ...

  • Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България

    По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките на националните, европейските и международните финансови институции. Направени са препоръки за макроикономическа ...