Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост

Автори

Ключови думи
Общинска недвижима собственост, финансов анализ, показатели, анализ на структурата и състава, анализ на осигуреността с недвижими активи, анализ на ефективността от използването на недвижимата собственост

Резюме
В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за използване на предлаганите показатели за финансов анализ и оценка на ефективността от използването на общинската недвижима собственост. Представят се начините за сравнимост /съпоставимост/ с други показатели, както и възможностите за групиране на еднородни показатели и проследяването им във времето и по обекти на анализа. Методологията за извеждането на показателите, както и техните значения правят възможно изследването на ефективността от функционирането на общинската недвижима собственост. Чрез използването на предлаганата система от показатели могат да се вземат управленски решения, които ще доведат до повишаване на ефективността от мениджмънта в публичния сектор в позицията управление на общинската недвижима собственост.

Разработената от автора система от показатели за финансов анализ е апробирана в шест европейски общини, а именно Тирана, Букурещ, София, Атина, Загреб и Кажетина.

JEL Класификатор: M 41
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност

    Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, ...

  • Възможности за оценка на устойчивото развитие на банките в България чрез използване на рейтинговата система АЛЕР(тс)

    Както показа световната финансова криза от 2007 година, съвременните банки са от ключово значение за стабилността на финансовия сектор и икономиката като цяло. Настоящето изследване си поставя за цел да представи пред академичната общност и банковата практика у нас разработената методика на системата за оценка на устойчивото развитие на банковия ...

  • Комутационни свойства на степени на оператори от смесен тип повишаващи степените

    Операторите бяха разгледани в [11] при неотрицателни целочислени параметри . Тук те са разгледани за случая в пространството на полиномите с комплексни коефициенти или в пространството на функциите, аналитични в околности на координатното начало. Дадено е описание на комутанта на степени на чрез степенни редове и е дискутиран въпросът ...