Възможности за оценка на устойчивото развитие на банките в България чрез използване на рейтинговата система АЛЕР(тс)

Автори

Ключови думи
банки, банкова система, рейтингова система

Резюме
Както показа световната финансова криза от 2007 година, съвременните банки са от ключово значение за стабилността на финансовия сектор и икономиката като цяло. Настоящето изследване си поставя за цел да представи пред академичната общност и банковата практика у нас разработената методика на системата за оценка на устойчивото развитие на банковия сектор АЛЕР(тс), както и да оцени степента на нейната приложимост на база извършен анализ на реални данни. В процеса на изследването се защитава тезата, че наличието на независима и отворена рейтингова система за оценка на банковия сектор способ¬ства за повишаване на неговата стабилност и конкуренто¬спо¬соб¬ност.

JEL Класификатор: G21
Страници: 24
DOI: 

Още статии от този брой

  • Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса

    Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на отпадъци, при поддръжката на зелените площи в обществения сектор или преработката на отпадни води. Много важен механизъм ...

  • Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост

    В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за използване на предлаганите показатели за финансов анализ и оценка на ефективността от използването на общинската недвижима ...

  • Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност

    Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, ...