Специфика на взаимозастрахователната кооперация

Автори

Ключови думи
кооперация, животозастраховане, съпоставка

Резюме
Настоящата статия има за цел да извлече спецификите на кооперацията-застраховател от другите кооперативни сдружавания като обикновената кооперация, жилищно-строителната кооперация и Европейското кооперативно дружество.Тя се постига чрез използване на сравнително-правния метод. Взаимозастрахователната кооперация, макар и кооперация, има свой специфичен предмет на дейност (животозастраховане); има свои отличителни белези относно съдържанието на устава; относно задължителното съдържание на формата й; нормативно уредени изисквания за притежаването на професионален опит, квалификация и добра репутация за членовете на управителния и контролния съвет; изисквания към член-кооператорите и минимален размер на гаранционния капитал.

JEL Класификатор: K00, K2, K22
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Аспекти на съдебната археология

    Статията разглежда аспектите на съдебната археология. Читателят се запознава с дефинирането на различните термини, които са необходими за задълбочено проучване на поставения въпрос. Термини като: археология, съдебна археология, полева археология и антропология се определят в статията. Три различни археологични техники се разглеждат детайлно, като ...

  • Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика

    Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните ...

  • Инструментариум на съвременната протекционистична политика на Европейския съюз

    Въпреки триумфалния марш на икономическата глобализация, чиято основна характерна черта е търговският либерализъм, държавите и наднационалните интеграционни формирования не изоставят, а усъвършенстват регулативните въздействия върху международния стокообмен. Най-решителни в провеждане на протекционистична политика са били, и в немалка степен ...