Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението на организацията

Автори

Ключови думи
интелигентност, компетенции, мениджър, управление

Резюме
В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността на мениджърите да се справят с бизнес начинанията в организацията. В публикацията е направен кратък ретроспективен преглед на типовете интелигентност (емоционална, социална и практическа), като са разгледани техните особености. Предложен е интегративен модел на интелигентност и поведение на мениджъра в организационна среда.

JEL Класификатор: М11, М12
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Управление на заетия капитал в системата на финансиране на предприятието: теоретико-методични основи

    В статията се обосновава същността на понятията «заемен» и «зает» капитал. Смятаме, че заемният капитал на предприятието характеризира тази част от финансовите ресурси на предприятието, която временно не е задействана в стопанската дейност и може да бъде насочена от него към капиталовия пазар за получаване на допълнителни доходи от инвестиране. ...

  • Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика

    Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните ...

  • Управленско общуване в съдеятелска среда

    Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, негативни и неутрални, допринася за общ резултат и конкретни отношения в организацията. Структурата на статията е ...