Управленско общуване в съдеятелска среда

Автори

Ключови думи
управление, общуване, отношения, среда, съдеятелство

Резюме
Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, негативни и неутрални, допринася за общ резултат и конкретни отношения в организацията.

Структурата на статията е следната: увод; част първа представя ролята на съдеятелската среда за управленското общуване; част втора представя политиката и правото като компенсаторен механизъм на съдеятелската система; част трета разглежда развитието на управленските отношения в условия на съдеятелство; заключение.

JEL Класификатор: M5, J80, O15
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Специфика на взаимозастрахователната кооперация

    Настоящата статия има за цел да извлече спецификите на кооперацията-застраховател от другите кооперативни сдружавания като обикновената кооперация, жилищно-строителната кооперация и Европейското кооперативно дружество.Тя се постига чрез използване на сравнително-правния метод. Взаимозастрахователната кооперация, макар и кооперация, има свой ...

  • Управление на заетия капитал в системата на финансиране на предприятието: теоретико-методични основи

    В статията се обосновава същността на понятията «заемен» и «зает» капитал. Смятаме, че заемният капитал на предприятието характеризира тази част от финансовите ресурси на предприятието, която временно не е задействана в стопанската дейност и може да бъде насочена от него към капиталовия пазар за получаване на допълнителни доходи от инвестиране. ...

  • Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението на организацията

    В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността на мениджърите да се ...