Законодателство по отношение осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки

Автори

Ключови думи
търговска марка, международно законодателство, недобросъвестна конкуренция, сходство на марки

Резюме
Целта на създаването на търговски марки като инструмент в икономическата дейност, и в маркетинговата практика в частност, е да създава отлика за продуктите на собственика си, обслужваща както неговите интереси, така и тези на потребителите в смисъла на липса на заблуди и недвусмислена информираност за произхода на стоки и услуги. Как се постига и закриля по регламентиран път срещу нарочни или привидно добросъвестни посегателства тази диференциация обаче e обект на законодателство, което невинаги съумява да постави ясни критерии и най-малко се нуждае от няколко гледни точки и тълкувания. В този контекст, статията извежда и интерпретира конкретни текстове от най-важните национални и международни нормативни актове (като Парижката конвенция, Регламента на ЕС и местния закон за конкуренцията), а в края посочва и примерен съдебен спор, възникнал на база „сходство“ с известна марка, считано за недобросъвестна конкуренция.

JEL Класификатор: K11, K21, K33, K42, M31, M38
Страници: 15
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.04

Още статии от този брой

  • Степен на различия в структурата на държавните разходи за предоставяне на колективни услуги между ЕС-26 и България

    Основна цел на настоящата статия е да се изследват различията в структурата на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции от класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ) между ЕС-26 и България през периода 2007 г. – 2021 г. и на тази основа да се направи анализ на провежданите публични политики в областта на ...

  • Анализ на спорни въпроси при обжалването на данъчни ревизионни актове в контекста на съдебната практика

    Настоящата публикация се базира на юридически анализ на някои спорни въпроси в данъчната практика, които успешно се апликират и изясняват данъчната материя на стопанските субекти. Ревизионните актове са първата фаза от данъчното производство, които предизвикват активното поведение както на данъчната администрация, която е решаваща в посоченото ...

  • Икономиката на споделянето – характеристики, потребителски практики и измерване

    Студията разглежда промените в икономиката, отразени в концепцията за икономиката на споделянето. В началото на 21 век, тя започва да се превръща във важна част от световната икономика и поставя редица предизвикателства пред действащите фирми и регулаторните органи. Развитието на икономиката на споделянето води до трансформиране на много сектори и ...