Анализ на спорни въпроси при обжалването на данъчни ревизионни актове в контекста на съдебната практика

Автори

Ключови думи
ревизионен акт, данъчна практика, съдебна практика

Резюме
Настоящата публикация се базира на юридически анализ на някои спорни въпроси в данъчната практика, които успешно се апликират и изясняват данъчната материя на стопанските субекти. Ревизионните актове са първата фаза от данъчното производство, които предизвикват активното поведение както на данъчната администрация, която е решаваща в посоченото производство, така и на икономическия субект, чието право да обжалва акта е гарантиран конституционен принцип.

JEL Класификатор: H20
Страници: 27
DOI:  https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.05

Още статии от този брой

  • Законодателство по отношение осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки

    Целта на създаването на търговски марки като инструмент в икономическата дейност, и в маркетинговата практика в частност, е да създава отлика за продуктите на собственика си, обслужваща както неговите интереси, така и тези на потребителите в смисъла на липса на заблуди и недвусмислена информираност за произхода на стоки и услуги. Как се постига и ...

  • Степен на различия в структурата на държавните разходи за предоставяне на колективни услуги между ЕС-26 и България

    Основна цел на настоящата статия е да се изследват различията в структурата на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции от класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ) между ЕС-26 и България през периода 2007 г. – 2021 г. и на тази основа да се направи анализ на провежданите публични политики в областта на ...

  • Икономиката на споделянето – характеристики, потребителски практики и измерване

    Студията разглежда промените в икономиката, отразени в концепцията за икономиката на споделянето. В началото на 21 век, тя започва да се превръща във важна част от световната икономика и поставя редица предизвикателства пред действащите фирми и регулаторните органи. Развитието на икономиката на споделянето води до трансформиране на много сектори и ...