Комуникационни характеристики на търговската марка

Автори

Ключови думи
търговска марка, комуникация, потребителско поведение, социокултура, икономика на информацията

Резюме
Статията е посветена на бранда като средство за комуникация в маркетинговата практика и оттам и опитът да се формулира по-ясно защо и как той служи на продажбените цели на компаниите и как може да бъде използван по-успешно. Основната теза е, че търговската марка заслужава цялата отговорност и внимание на мениджмънта, защото в съвременните условия тя е изключителен, ако не и единствен инструмент за придобиване на трудни за копиране конкурентни предимства и осигурява така необходимия диалог с потребителя, който от своя страна, има все повече възможности за влияние върху нейния пазарен живот. Изброени са присъщите на марката важни комуникационни задачи, а чрез две схеми се илюстрират под различен ъгъл основните ú елементи и техните функции.

JEL Класификатор: M31
Страници: 15
DOI:  1

Още статии от този брой

  • Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България

    Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от външната така и от вътрешната среда предопределя тяхното оцеляване в динамично променящата се пазарна среда. Поради ...

  • Иконометрично оценяване на функцията на инвестициите в България

    Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация се изследват с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) ...

  • Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката

    Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна насоченост, които са поле за формиране на извадката от отчетни единици. В статията са представени методологическите ...