Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България

Автори

Ключови думи
конкурентоспособност, маркетингова позиция, конкурентна позиция, анкетно проучване, източници на конкурентни предимства

Резюме
Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от външната така и от вътрешната среда предопределя тяхното оцеляване в динамично променящата се пазарна среда. Поради липса на време и средства повечето предприятия не провеждат системни продуктово-пазарни проучвания и често вземат управленски решения на база на непълна информация, съвременни практики или интуиция. В същото време продуктът на предприятието е предназначен за потребителите, а техните възприятия често са субективни и ирационални, което налага тяхното изследване. Целта на настоящата статия е да се изведат източниците на конкурентни предимства, които произтичат от потребителската оценка на конкурентната позиция на предприятието.

JEL Класификатор: М31
Страници: 18
DOI:  1

Още статии от този брой

  • Комуникационни характеристики на търговската марка

    Статията е посветена на бранда като средство за комуникация в маркетинговата практика и оттам и опитът да се формулира по-ясно защо и как той служи на продажбените цели на компаниите и как може да бъде използван по-успешно. Основната теза е, че търговската марка заслужава цялата отговорност и внимание на мениджмънта, защото в съвременните условия ...

  • Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката

    Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна насоченост, които са поле за формиране на извадката от отчетни единици. В статията са представени методологическите ...

  • Иконометрично оценяване на функцията на инвестициите в България

    Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация се изследват с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) ...