Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката

Автори

Ключови думи
Система за земеделска счетоводна информация (СЗСИ), земеделско стопанство, европейска типология, производствена специализация, икономически размер, брутна стандартна разлика

Резюме
Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна насоченост, които са поле за формиране на извадката от отчетни единици. В статията са представени методологическите концепции на СЗСИ, като се акцентира на базовите дефиниции и индикатори за характеризиране дейността на земеделските стопанства. Изяснени са критериите за типологията на Общността за земеделските стопанства, начинът на подбор на отчетните стопанства и е описано съдържанието на земеделския счетоводен отчет, използван за определяне на доходите. Очертани са особеностите на функциониране на СЗСИ в България и е извършен статистически анализ на основните производствени и икономически резултати от дейността на земеделските стопанства за периода 2004-2009 г.

JEL Класификатор: C1, C8, Q1
Страници: 14
DOI:  1

Още статии от този брой

  • Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България

    Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от външната така и от вътрешната среда предопределя тяхното оцеляване в динамично променящата се пазарна среда. Поради ...

  • Центровете за съвместно обслужване като инструмент за организиране на гъвкаво функциониране на персонала в предприятието

    Полската Асоциация за управление на човешките ресурси (PSZK) е идентифицирала четири основни предизвикателства на работния пазар в Полша [Czy polscy pracodawcy … 2011]. Те са назовани както следва: мотивация според пола и възрастта, липса на таланти, задържане на таланти и трансформация на функцията на човешките ресурси. Анализът на ситуацията в ...

  • Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми

    В статията се изследват същността и промените в структурата на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества в условията на криза. Инвестирането на собствените средства и на натрупаните технически резерви в застрахователните компании е неразделна част от тяхната цялостна дейност. Управлението на активите на застрахователните дружества ...