Счетоводен мониторинг върху детерминантите на оповестяванията - валидност и приложение за банките в България

Автори

Ключови думи
оповестяване, риск, МСФО 7, банки, България

Резюме
При теоретичната рамка на задължителните оповестявания няма алгоритмичност на методологията и методите на изследване, защото липсва обща концептуална рамка на оповестяванията във финансовата отчетност, чиято фунционална дефиниция да изразява тяхната роля и значение. Под „дефиниция на функционалността” на концепция, ние означаваме дефиниция, която изрично определя полезността на концепцията за конкретни цели . В настоящата разработка разглеждаме основните детерминанти на оповестяванията на базата на резултатите от предходни изследвания, които тестваме за извадка от банкови институции от България.

JEL Класификатор: M41, M48
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Българската земя и нейните природни дадености според западноевропейските извори – от края на XII в. до XIV в.

    В настоящата статия се разкрива представата за българската държава и нейните природни дадености в западноевропейските извори за периода кр. на XII-XIV в. За постигане на тази цел се анализират и систематизират публикуваните у нас извори от западен произход – хроники, истории, пътеписи, космографски описания, доклади, географски карти, портолани и ...

  • Място на отчетните системи в управлението на устойчиво развитие

    В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една страна се представя възможно комбиниране на икономическо и екологично счетоводство, а от друга – се разглеждат предоставените ...

  • Опазване на животинските видове

    С настъпване на 40-годишнината от приемането на Закона за застрашените видове става необходимо да се направи исторически преглед на този акт и неговото въздействие върху постигането на целите по предотвратяване на изчезването на застрашените видове. Много природозащитници твърдят, че единственият начин да се предотврати изчезването на животни, ...