Моделиране на поведението на домакинствата при придобиването на финансови активи/пасиви

Автори

Ключови думи
домакинство, финансови активи, финансови пасиви

Резюме
Настоящото изследване разглежда поведението на домакинствата, които са основен нетен спестител в българската икономика. Те чрез акумулираните си спестявания не само покриват своите инвестиции, но и осигуряват финансови ресурси чрез посредничеството на финансовите институции на нуждаещите се от допълнително средства за финансиране на дейността. Поради тази причина ролята на домакинствата е важна предвид задълбочаващите се външно икономически балансови неравновесия, които могат да бъдат ограничени като се стимулират спестяванията, притежавани от домакинствата в българската икономика. За целта е необходимо да се определят факторите, от които зависят придобиваните от домакинствата финансови активи, респективно поеманите финансови задължения. При оценяването на влиянието на факторите са използвани емпирични резултати от разработените финансови сметки (Системана национални сметки) по предложената методология в Михайлова (2004).

JEL Класификатор: Е21, Е40
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

    Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на ...

  • Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия

    През последните години, основно поради появата на т.нар. терапевтични прочитания на Тractatus, критиката на Витгенщайн отностно метафизиката стана обект на ожесточени дебати....

  • Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство?

    Бедността като цяло е създадена от наличието на лошо управление. Решението на проблема е в системата на свободно предприемачество. Пазарите редуцират бедността чрез насърчаване на стимули и рационална икономическа дейност....