Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова

Автори

Ключови думи
малки и средни предприятия, Молдова

Резюме
Ориентация на Република Молдова към европейска интеграция, подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Молдова и Европейския съюз и на Плана за действие, доведоха до нови изисквания по отношение на организацията на производството. При обстоятелства, когато е необходимо повишаване на производството, което е много характерно и за Молдова, малъкият бизнес придобива особена важност.

JEL Класификатор: M11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 9
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция

    Постиженията на стандартите, зададени от ЕС в различните сфери, означава стимулиране на поддръжката на инвестиционната дейност при стимулиране на директните чужди инвестиции. Принципните условия за улесняване на чуждестранните инвестиции са: развитие на малки и средни предприятия, нарастване на износа и създаването на различни условия за ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11

    Предмет на теорията за косвената размяна е изучаването на коефициента на замяна между носителите на валута от една страна и стоките и услугите от всички поръчки от друга страна. Твърденията на теорията на косвената размяна се отнасят до всички случаи на косвен обмен и за всички неща, които се използват като носители на разменна стойност....

  • Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия

    През последните години, основно поради появата на т.нар. терапевтични прочитания на Тractatus, критиката на Витгенщайн отностно метафизиката стана обект на ожесточени дебати....