Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия

Автори

Ключови думи
априопност, Витгенщайн, критика

Резюме
През последните години, основно поради появата на т.нар. терапевтични прочитания на Тractatus, критиката на Витгенщайн отностно метафизиката стана обект на ожесточени дебати.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

    Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на ...

  • Моделиране на поведението на домакинствата при придобиването на финансови активи/пасиви

    Настоящото изследване разглежда поведението на домакинствата, които са основен нетен спестител в българската икономика. Те чрез акумулираните си спестявания не само покриват своите инвестиции, но и осигуряват финансови ресурси чрез посредничеството на финансовите институции на нуждаещите се от допълнително средства за финансиране на дейността. ...

  • Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство?

    Бедността като цяло е създадена от наличието на лошо управление. Решението на проблема е в системата на свободно предприемачество. Пазарите редуцират бедността чрез насърчаване на стимули и рационална икономическа дейност....