Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция

Автори

Ключови думи
чужди инвестиции, европейска интеграция, Молдова

Резюме
Постиженията на стандартите, зададени от ЕС в различните сфери, означава стимулиране на поддръжката на инвестиционната дейност при стимулиране на директните чужди инвестиции. Принципните условия за улесняване на чуждестранните инвестиции са: развитие на малки и средни предприятия, нарастване на износа и създаването на различни условия за повишаване на заетостта.

JEL Класификатор: F21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 7
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11

    Предмет на теорията за косвената размяна е изучаването на коефициента на замяна между носителите на валута от една страна и стоките и услугите от всички поръчки от друга страна. Твърденията на теорията на косвената размяна се отнасят до всички случаи на косвен обмен и за всички неща, които се използват като носители на разменна стойност....

  • Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство?

    Бедността като цяло е създадена от наличието на лошо управление. Решението на проблема е в системата на свободно предприемачество. Пазарите редуцират бедността чрез насърчаване на стимули и рационална икономическа дейност....

  • Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

    Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на ...