Информацията и нейният адресат

Автори

Ключови думи
информация

Резюме
Настоящата студия е фрагмент от по-обширно изследване.Неговият предмет първоначално се ограничаваше до използваните в науката теоретични дискурси, техният адресат, тяхната „затвореност” или „отвореност” спрямо общността, към която предполагаемо са насочени. Но да остане анализът при използваните в науката дискурси се оказа невъзможно – въпреки тяхната специфика, въпреки факта на функционирането им главно в относително затворени, отличаващи се със силна приемственост дисциплинарни общности, тези дискурси се подчиняват на по-общи – социо-културни и културно-исторически, закономерности на комуникацията. Както и на начина, по който науката бива разбирана, и правена, и на нейното позициониране в културното пространство на социума. Постепенно изследването ми се изместваше в една по- широка плоскост – за „разривите“ в социално-значимата комуникация, за социо-културните и социално-историческите й основи. Също и за нейната – отново социална, онтология; за смисъла й. Подобно изместване очевидно е било необходимо – без разбирането на общото, изясняването на частния случай е фикция. В предложената тук част от текста става дума за предпоставките на изследването – предпоставки психологически, т.е., свързани с мотивацията за него, и концептуални – т.е., изясняващи рамката, в която то се вписва.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция

    Постиженията на стандартите, зададени от ЕС в различните сфери, означава стимулиране на поддръжката на инвестиционната дейност при стимулиране на директните чужди инвестиции. Принципните условия за улесняване на чуждестранните инвестиции са: развитие на малки и средни предприятия, нарастване на износа и създаването на различни условия за ...

  • Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова

    Ориентация на Република Молдова към европейска интеграция, подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Молдова и Европейския съюз и на Плана за действие, доведоха до нови изисквания по отношение на организацията на производството. При обстоятелства, когато е необходимо повишаване на производството, което е много ...

  • Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

    Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на ...