Година 2006, Брой 1

Дата на издаване

6.3.2006 г.

Съдържание

 • Атанас Григоров
  Обучението чрез философия. ІІ. Работа върху интелекта – проблеми и предпоставки
  Резюме: Във времето на непрекъснати трусове, но не само и не толкова във властта, колкото в икономиката, социалните отношения, етическите разбирания, образованието – в цялата ни култура, усетът за перспективността и значението на добре... Във времето на непрекъснати трусове, но не само и не толкова във властта, колкото в икономиката, социалните отношения, етическите разбирания, образованието – в цялата ни култура, усетът за перспективността и значението на добре обмислената и подчиняваща се на достатъчно високи критерии педагогическа работа върху културата и интелекта на подрастващите като че ли е напълно изчезнало. В количествено отношение загубата на този усет може би се съизмерва с „пропадането” на образователната ни система от пето място от над 90 наблюдавани страни, до дъното на класациите...
  DOI:
 • Валентин Милинов, Нигохос Канарян
  Връзката риск-обем на търговия на най-ликвидните български акции
  JEL: G12, C01
  Резюме: В настоящата статия се прилагат нелинейни параметрични модели на авторегресионната условна хетероскедастичност. Причина за използването на тази методология е фактът, че стохастична природа на доходността на акциите се характеризира... В настоящата статия се прилагат нелинейни параметрични модели на авторегресионната условна хетероскедастичност. Причина за използването на тази методология е фактът, че стохастична природа на доходността на акциите се характеризира с променяща се дисперсия. Оттук би могло да се приеме за естествено да се използват моделите на авторегресионната условна хетероскедастичност, тъй като те описват тази природа на доходността.
  DOI:
 • Румяна Чонова Стойкова, Ваня Ганева
  Свободното време през погледа на учениците от община Свищов
  Резюме: Дейностите, извършвани в свободното време на младите хора са важен социализиращ фактор. Затова е необходимо различните институции в обществото да бъдат ангажирани с организирането на интересни и полезни занимания в свободното време.... Дейностите, извършвани в свободното време на младите хора са важен социализиращ фактор. Затова е необходимо различните институции в обществото да бъдат ангажирани с организирането на интересни и полезни занимания в свободното време. Настоящата статия представя резултатите от проведено социологическо изследване на интересите и свободното време на учениците от община Свищов.
  DOI:
 • Николай Живков
  За началата и мисията на демокрацията
  Резюме: Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната... Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги обединяват.
  DOI:
 • Методи Кънев
  Относно научната критика. Време за обрат
  Резюме: Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието... Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С мнение, че е нужен обрат – принципите да важат повече от обстоятелствата.
  DOI:
 • Христо Дочев
  България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция
  JEL: K33
  Резюме: Двете опустошителни световни войни от първата половина на XX век връщат развитието на европейските народи на посредствено ниво, което се оказва неприемливо за всички, които населяват Европейския континент. Възприемайки принципа... Двете опустошителни световни войни от първата половина на XX век връщат развитието на европейските народи на посредствено ниво, което се оказва неприемливо за всички, които населяват Европейския континент. Възприемайки принципа „никога вече война”, европейските страни постепенно чрез разнообразни мерки – политически и икономически, поемат по пътя на обединението в името на един по-добър свят, в който да доминират демократизмът, високото жизнено равнище, социалното единство и солидарността между отделните държави. Тези и други, също толкова важни принципи, застават в основата на обединителните процеси на европейския континент през 50-те години на миналия век.
  DOI:
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката
  Резюме: Никога не е имало каквито и да било съмнения и неясноти относно обхвата на икономическата наука. Дори когато хората са се интересували активно от систематичните изследвания на икономиката или политическата икономика, всички те са се... Никога не е имало каквито и да било съмнения и неясноти относно обхвата на икономическата наука. Дори когато хората са се интересували активно от систематичните изследвания на икономиката или политическата икономика, всички те са се съгласявали, че това е задача на този клон от науката, който да изследва феномените на пазара, а именно - определянето на отношението на взаимна замяна на стоки и услуги, които се договарят на пазарите, техният произход, свързан с човешките действия и ефектът от последващи действия.
  DOI: