Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката

Автори

Ключови думи
човешко действие, каталактика

Резюме
Никога не е имало каквито и да било съмнения и неясноти относно обхвата на икономическата наука. Дори когато хората са се интересували активно от систематичните изследвания на икономиката или политическата икономика, всички те са се съгласявали, че това е задача на този клон от науката, който да изследва феномените на пазара, а именно - определянето на отношението на взаимна замяна на стоки и услуги, които се договарят на пазарите, техният произход, свързан с човешките действия и ефектът от последващи действия.

JEL Класификатор:
Страници: 26
DOI: 

Още статии от този брой

  • За началата и мисията на демокрацията

    Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги ...

  • Свободното време през погледа на учениците от община Свищов

    Дейностите, извършвани в свободното време на младите хора са важен социализиращ фактор. Затова е необходимо различните институции в обществото да бъдат ангажирани с организирането на интересни и полезни занимания в свободното време. Настоящата статия представя резултатите от проведено социологическо изследване на интересите и свободното време на ...

  • Връзката риск-обем на търговия на най-ликвидните български акции

    В настоящата статия се прилагат нелинейни параметрични модели на авторегресионната условна хетероскедастичност. Причина за използването на тази методология е фактът, че стохастична природа на доходността на акциите се характеризира с променяща се дисперсия. Оттук би могло да се приеме за естествено да се използват моделите на авторегресионната ...