За началата и мисията на демокрацията

Автори

Ключови думи
теория на демокрацията

Резюме
Ръководейки се от формулираните виждания за отношение към постиженията на различните школи и направления, изследващи демокрацията в настоящата статия, ще се анализират теоретичните постановки на формалната и съдържателната концепции, за нейната мисия и основополагащи начала-процедурни правила и принципи, с оглед определяне на общите, които ги обединяват.

JEL Класификатор:
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Относно научната критика. Време за обрат

    Става въпрос за научната критика в отзиви и рецензии за трудове, в изказвания на научни форуми, на научни съвети при обсъждане на процедури и други подобни. Естествено, не си поставям за цел да кажа всичко по въпроса за състоянието на текущата ни научна критика. Намерението ми не надхвърля значението на една импресия за видяно, чуто и преживяно. С ...

  • Свободното време през погледа на учениците от община Свищов

    Дейностите, извършвани в свободното време на младите хора са важен социализиращ фактор. Затова е необходимо различните институции в обществото да бъдат ангажирани с организирането на интересни и полезни занимания в свободното време. Настоящата статия представя резултатите от проведено социологическо изследване на интересите и свободното време на ...

  • Обучението чрез философия. ІІ. Работа върху интелекта – проблеми и предпоставки

    Във времето на непрекъснати трусове, но не само и не толкова във властта, колкото в икономиката, социалните отношения, етическите разбирания, образованието – в цялата ни култура, усетът за перспективността и значението на добре обмислената и подчиняваща се на достатъчно високи критерии педагогическа работа върху културата и интелекта на ...