Власт и поведение на човешкия фактор в управлението

Автори

Ключови думи
човешки фактор, управленски процес, власт, поведение

Резюме
В студията се изследва властта като инструмент за поведенческо въздействие в управлението. Разгледани са основните възгледи за власт, нейните типове и форми. Отразени са по-важните особености на децентрализацията и делегирането на властта. За рационалното й диагностициране са адаптирани някои съществуващи и предложени нови детерминанти на властни отношения в управлението. Властта е неизменен компонент от управленския процес и засяга субекта и обекта при неговата реализация. Тя дава правото на висшестоящите да се разпореждат и да вземат управленски решения в организацията.

JEL Класификатор: М1, М12
Страници: 33
DOI: 

Още статии от този брой

  • Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора - разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култoви филми

    Ритуалите са интегрална и важна част от съвместния живот на обществата (дори и при по-комплексните), всъщност те са съществена част от културата като механизъм за споделяне на информация и значения между нейните членове посредством думи, жестове, влизане в роли и цялостно изпълнение на дадени действия. Това, което ги прави различни и ключови, е ...

  • Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната

    Целта на настоящето изследване е да развие критичен поглед върху Маастрихтските критерии за конвергенция за страните от Еврозоната, като обоснове важността на дългосрочните лихвени проценти като водещ, пазарно фундиран индикатор за кризисни състояния. Обект на изследване е Еврозоната, а негов предмет – дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната ...

  • Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в съвременната банкова практика

    В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази основа се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта на стрес-тестовете; обхвата и периодичността на тяхното провеждане; идентифицирането на специфичните рискове, които ...