Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в съвременната банкова практика

Автори

Ключови думи
банки, риск мениджмънт, стрес-тестване

Резюме
В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази основа се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта на стрес-тестовете; обхвата и периодичността на тяхното провеждане; идентифицирането на специфичните рискове, които могат да окажат негативно влияние; моделирането на сценарии чрез установяване на ключови рискови параметри (фактори), предмет на шокови изменения; извършването на сравнителен анализ на методите за осъществяване на стрес-тестове и очертаване на техните предимства и недостатъци; спецификата при провеждането на т. нар. „обратни” стрес-тестове и др.

JEL Класификатор: G21
Страници: 22
DOI: 

Още статии от този брой

  • Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора - разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култoви филми

    Ритуалите са интегрална и важна част от съвместния живот на обществата (дори и при по-комплексните), всъщност те са съществена част от културата като механизъм за споделяне на информация и значения между нейните членове посредством думи, жестове, влизане в роли и цялостно изпълнение на дадени действия. Това, което ги прави различни и ключови, е ...

  • Власт и поведение на човешкия фактор в управлението

    В студията се изследва властта като инструмент за поведенческо въздействие в управлението. Разгледани са основните възгледи за власт, нейните типове и форми. Отразени са по-важните особености на децентрализацията и делегирането на властта. За рационалното й диагностициране са адаптирани някои съществуващи и предложени нови детерминанти на властни ...

  • Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната

    Целта на настоящето изследване е да развие критичен поглед върху Маастрихтските критерии за конвергенция за страните от Еврозоната, като обоснове важността на дългосрочните лихвени проценти като водещ, пазарно фундиран индикатор за кризисни състояния. Обект на изследване е Еврозоната, а негов предмет – дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната ...