Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната

Автори

Ключови думи
Маастрихтски критерии за конвергенция; дългосрочни лихвени проценти за конвергентни цели; Еврозона, икономическа криза

Резюме
Целта на настоящето изследване е да развие критичен поглед върху Маастрихтските критерии за конвергенция за страните от Еврозоната, като обоснове важността на дългосрочните лихвени проценти като водещ, пазарно фундиран индикатор за кризисни състояния. Обект на изследване е Еврозоната, а негов предмет – дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната като конвергентен критерий със съществена аналитична важност за прогнозиране и индикиране на кризата. В структурен план са развити два компонента на изследването: първо, критичен преглед и систематика на водещите научни изследвания в обхвата на Маастрихтските критерии за конвергенция в кризисния период (2008-2012 г.) и второ, иконометричен анализ на дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната-12 за установяване на индикатори на кризата. В резултат от изследването се установява, че за групата PIIGS са налице пазарнобазирани индикации за съществени икономически сътресения, установими чрез регресионен анализ на лихвените проценти по 10-годишните дългови ценни книжа, наблюдавани за конвергентни цели.

JEL Класификатор: F15, F36
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора - разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култoви филми

    Ритуалите са интегрална и важна част от съвместния живот на обществата (дори и при по-комплексните), всъщност те са съществена част от културата като механизъм за споделяне на информация и значения между нейните членове посредством думи, жестове, влизане в роли и цялостно изпълнение на дадени действия. Това, което ги прави различни и ключови, е ...

  • За патоса на думите в немската културна история

    В културната история на всяка страна има „гранични” (по Ясперс) ситуации, в които оцеляването зависи понякога от, на пръв поглед, елементарни неща. Патосът е едно от тях. Той е възвишена страст, но е и болка и страдание. В изкуството и литературата е както естествен, така и фалшив, а когато се преекспонира, преминава в патология. Това се наблюдава ...

  • Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в съвременната банкова практика

    В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази основа се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта на стрес-тестовете; обхвата и периодичността на тяхното провеждане; идентифицирането на специфичните рискове, които ...