Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора - разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култoви филми

Автори

Ключови думи
ритуали, насилие, филми, трансформация, ефект

Резюме
Ритуалите са интегрална и важна част от съвместния живот на обществата (дори и при по-комплексните), всъщност те са съществена част от културата като механизъм за споделяне на информация и значения между нейните членове посредством думи, жестове, влизане в роли и цялостно изпълнение на дадени действия. Това, което ги прави различни и ключови, е преди всичко тяхната извънредност и продължителният отпечатък, който оставят в колективното съзнание. Ние ги срещнаме под различни форми и видове, вплетени в тъканта на живота и културите, като свещенодействия, игри, части от по-големи наративи (митологични и/или попкултурни). Следващите няколко страници са посветени не специално на природата на ритуалите като такива, а по-конкретно на онези от тях, съществуващи сред културите и познатите текстове, в които човешката агресия и смъртоносно насилие се оказват основен елемент. Нещо повече, акцентът е поставен върху актовете на отнемане живота или осъкатяването на друг човек, чийто ритуален ефект отива отвъд бруталното убийство. Усилията и инструментите отнесени към темата са мултидисциплинарни и вероятно не биха били плодотворни, ако разглеждаха ритуала само от една гледна точка. Материалът взима предвид два примера от различни култури, в които може да се наблюдават актове на насилие не като разрушаващи общността, а като разрешени от самата нея. В допълнение, като илюстрация са анализирани репрезентации на ритуали във филмите „Кръстникът”, „Криминале” и „Страстите Христови”. Последният е определено полезен пример, който разкрива по отличен начин характеристиките и структурата на инициационните ритуали и/или на тези по трансформиране на личността, включващи използването на насилие и дори убийство.

JEL Класификатор:
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната

    Целта на настоящето изследване е да развие критичен поглед върху Маастрихтските критерии за конвергенция за страните от Еврозоната, като обоснове важността на дългосрочните лихвени проценти като водещ, пазарно фундиран индикатор за кризисни състояния. Обект на изследване е Еврозоната, а негов предмет – дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната ...

  • Власт и поведение на човешкия фактор в управлението

    В студията се изследва властта като инструмент за поведенческо въздействие в управлението. Разгледани са основните възгледи за власт, нейните типове и форми. Отразени са по-важните особености на децентрализацията и делегирането на властта. За рационалното й диагностициране са адаптирани някои съществуващи и предложени нови детерминанти на властни ...

  • За патоса на думите в немската културна история

    В културната история на всяка страна има „гранични” (по Ясперс) ситуации, в които оцеляването зависи понякога от, на пръв поглед, елементарни неща. Патосът е едно от тях. Той е възвишена страст, но е и болка и страдание. В изкуството и литературата е както естествен, така и фалшив, а когато се преекспонира, преминава в патология. Това се наблюдава ...