За патоса на думите в немската културна история

Автори

Ключови думи
патос, патология, културна история, гранична ситуация, маси

Резюме
В културната история на всяка страна има „гранични” (по Ясперс) ситуации, в които оцеляването зависи понякога от, на пръв поглед, елементарни неща. Патосът е едно от тях. Той е възвишена страст, но е и болка и страдание. В изкуството и литературата е както естествен, така и фалшив, а когато се преекспонира, преминава в патология. Това се наблюдава в културите, които наричам компилаторски. Такива са културите в режими – тоталитарни, фашистки, националсоциалистически. Достатъчно е да разгледаме архитектурните планове на Шпеер за нова имперска столица, за да видим в реалност този търсен патос. Патосът може да е неосъзнаван, например лозунгът, познат от митингите: „Ние сме народът” е патетична формула от Френската Революция, но е удобен и днес, защото превръща индивида в маса, където всички сме едно, анонимни и най-вече безотговорни!

JEL Класификатор:
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Власт и поведение на човешкия фактор в управлението

    В студията се изследва властта като инструмент за поведенческо въздействие в управлението. Разгледани са основните възгледи за власт, нейните типове и форми. Отразени са по-важните особености на децентрализацията и делегирането на властта. За рационалното й диагностициране са адаптирани някои съществуващи и предложени нови детерминанти на властни ...

  • Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в съвременната банкова практика

    В разработката се прави критичен анализ на съществуващата практика за провеждане на стрес-тестване в банковата сфера у нас и в чужбина. На тази основа се акцентира върху редица нерешени или дискусионни въпроси, касаещи: значимостта на стрес-тестовете; обхвата и периодичността на тяхното провеждане; идентифицирането на специфичните рискове, които ...

  • Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната

    Целта на настоящето изследване е да развие критичен поглед върху Маастрихтските критерии за конвергенция за страните от Еврозоната, като обоснове важността на дългосрочните лихвени проценти като водещ, пазарно фундиран индикатор за кризисни състояния. Обект на изследване е Еврозоната, а негов предмет – дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната ...