Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби

Автори

Ключови думи
независим финансов одит, потвърждения на вземания и приходи, аналитични процедури, одиторски доказателства, качество на одит, одиторска ефективност, грешки, измама

Резюме
Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания притежава. Ако дадено дружество подлежи на годишен финансов одит, то одиторите ще проверят неговите вземания и приходи в такава степен, за да получат разумна степен на сигурност, че те са точно и вярно представени във финансовия отчет. Някои компании манипулират печалбите си, като увеличават своите вземания и приходи в края на периода. Когато търговските вземания нарастват, приходите също се увеличават. Ето защо едно дружество може да увеличи нетните си приходи чрез осчетоводяване на несъществуващи вземания.

В настоящата разработка е представен отговор на въпросите:

• Трябва ли да се потвърждават вземанията и по какъв начин, за да се получат надеждни одиторски доказателства относно вярното им и честно представяне във финансовия отчет?

• Защо одиторите следва да прилагат професионален скептицизъм по отношение на това, че приходите са подценени или надценени в зависимост от целите на ръководството на одитираното дружество?

JEL Класификатор: М42
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 – 2021 година

    Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за реализиране на контролни правомощия на Националната агенция по приходите. В настоящата статия авторите представят ...

  • Развитие на застраховането „Индустриален пожар“ в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД

    Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД. В статията е проследена динамиката на реализирания от застрахователното дружество премиен приход и извършените от него застрахователни плащания за периода 2017-2021 г. Изчислена е ...

  • Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България

    В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на ...