Анализ на развитието на туристическите райони в България

Автори

Ключови думи
туризъм, регионално развитие, тенденции

Резюме
В статията е извършена съпоставка между принципите за райониране на България за статистически цели и изискванията и критериите, заложени в Концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена през 2015 г. Направени са изводи относно степента на балансираност между районите, проследени са съществуващите тенденции в развитието на туризма в новосформираните туристически райони за периода 2010-2013 г. и е извършен факторен анализ на изменението на реализираните приходи от нощувки. За всеки от туристическите райони са установени основните стимулиращи и възпрепятстващи туристическото развитие фактори.

JEL Класификатор: L83, R11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Новите моменти в счетоводното законодателство

    Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това предполага определени изисквания към нейното функциониране и създаваната от нея информация. Те са кодифицирани в съществуващото ...

  • Културна политика на общините - оценка на местното население

    Съществен елемент на публичните политики е областта на културата. Значим момент при провеждането на културната политика, от гледна точка на отличимост на общините, е оценката й от населението, за което е разработена. Целта на настоящата публикация е да представи подкрепата на местното население за провежданата културна политика като оценка относно ...

  • Практико - приложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки

    В българската банкова система съществува практика за определяне на загуби от обезценки, изцяло изградена на концепциите на отменената през месец април 2014 г. Наредба № 9 на БНБ. След нейната отмяна всяка банкова кредитна институция трябва да пристъпи към установяване на нова политика за признаване и оценяване на рисковите си експозиции и на тази ...