Културна политика на общините - оценка на местното население

Автори

Ключови думи
културна политика, културни дейности, културна инфраструктура, оценка

Резюме
Съществен елемент на публичните политики е областта на културата. Значим момент при провеждането на културната политика, от гледна точка на отличимост на общините, е оценката й от населението, за което е разработена. Целта на настоящата публикация е да представи подкрепата на местното население за провежданата културна политика като оценка относно включващите се в нея: културни дейности, приоритети, сегментиране на потребителите (местни жители и посетители) и съгласуваност с други публични политики.

Статията представя резултатите от изследване на населението относно провежданата културна политика в шест общини в България – Каварна, Балчик, Бяла, Шабла, Аврен и Долни Чифлик. С помощта на анкетни карти са получени оценки за културните дейности, инфраструктурата, приоритетите и проблемните места, както и съгласуваността с останалите публични политики. Най-високо оценени са Каварна и Балчик относно разнообразието, наситеността на културния календар и културната инфраструктура, както и спрямо съгласуваността на публичните политики. Като цяло, най-висока степен на съгласуваност между публичните политики се наблюдава между културната политика и сферата на туризма. Резултатите показват, че при сегментирането на местни жители и посетители не може да се даде превес за едната категория. Те са поравно представени като потребители на културната политика.

JEL Класификатор: H41, H83, Z18
Страници: 21
DOI: 

Още статии от този брой

  • Анализ на развитието на туристическите райони в България

    В статията е извършена съпоставка между принципите за райониране на България за статистически цели и изискванията и критериите, заложени в Концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена през 2015 г. Направени са изводи относно степента на балансираност между районите, проследени са съществуващите тенденции в развитието на туризма в ...

  • Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.)

    След избухването на Първата световна война българското военно и политическо ръководство започва внимателно да следи мобилизационните възможности и първите месеци от участието на Русия във войната. Това става чрез военното аташе и средствата на цивилното и военно разузнаване. Българските офицери познават много добре руската армия и те ...

  • Новите моменти в счетоводното законодателство

    Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това предполага определени изисквания към нейното функциониране и създаваната от нея информация. Те са кодифицирани в съществуващото ...