Новите моменти в счетоводното законодателство

Автори

Ключови думи
Счетоводно законодателство, Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, категории предприятия, финансови отчети, консолидирани финансови отчети, счетоводна база, представяне на финансови отчети, Общи разпоредби към НСС

Резюме
Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това предполага определени изисквания към нейното функциониране и създаваната от нея информация. Те са кодифицирани в съществуващото счетоводно законодателство – Закон за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Под влиянието на различни фактори в счетоводната нормативната материя настъпват промени. През последните години причините за това са свързани с изменения в основни актове на ЕС, регулиращи отношенията в областта на счетоводството.

От началото на 2016 г. са в сила нов Закон за счетоводството и изменени и допълнени Национални счетоводни стандарти (НСС). Нормите, залегнали в тези нормативни актове водят до промени при осъществяването на счетоводството като практическа дейност.

В настоящата публикация се открояват както новите моменти в счетоводното законодателство, така и тези постановки, които пораждат определени противоречия при тяхното тълкуване и евентуални проблеми при прилагането им. Това е направено последователно – най-напред по отношение на Закона за счетоводството, а след това за измененията и допълненията към Националните счетоводни стандарти. Някои от разсъжденията могат да се вземат под внимание при бъдещите им актуализации.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Практико - приложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки

    В българската банкова система съществува практика за определяне на загуби от обезценки, изцяло изградена на концепциите на отменената през месец април 2014 г. Наредба № 9 на БНБ. След нейната отмяна всяка банкова кредитна институция трябва да пристъпи към установяване на нова политика за признаване и оценяване на рисковите си експозиции и на тази ...

  • Прихващането като способ за погасяване на финансови задължения

    Широко разпространеният паричен характер на финансовите вземания и задължения дава възможност правният институт на прихващането да се използва и във финансовото право. Разглежда се влиянието на спецификата на регулираните обществени отношения и прилаганият властнически метод във финансовото право върху изискванията и условията, при които може да ...

  • Културна политика на общините - оценка на местното население

    Съществен елемент на публичните политики е областта на културата. Значим момент при провеждането на културната политика, от гледна точка на отличимост на общините, е оценката й от населението, за което е разработена. Целта на настоящата публикация е да представи подкрепата на местното население за провежданата културна политика като оценка относно ...