Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.)

Автори

Ключови думи
мобилизация, армейско ръководство, разузнаване, неутралитет

Резюме
След избухването на Първата световна война българското военно и политическо ръководство започва внимателно да следи мобилизационните възможности и първите месеци от участието на Русия във войната. Това става чрез военното аташе и средствата на цивилното и военно разузнаване. Българските офицери познават много добре руската армия и те формулират точния извод, че Русия или ще победи във войната, или ще се изправи пред предизвикателствата на революционен сблъсък до 48 месеца. Прогноза, която се сбъдва. Тези изводи спомагат България да остане неутрална в течение на повече от година.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 9
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Практико - приложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки

    В българската банкова система съществува практика за определяне на загуби от обезценки, изцяло изградена на концепциите на отменената през месец април 2014 г. Наредба № 9 на БНБ. След нейната отмяна всяка банкова кредитна институция трябва да пристъпи към установяване на нова политика за признаване и оценяване на рисковите си експозиции и на тази ...

  • Културна политика на общините - оценка на местното население

    Съществен елемент на публичните политики е областта на културата. Значим момент при провеждането на културната политика, от гледна точка на отличимост на общините, е оценката й от населението, за което е разработена. Целта на настоящата публикация е да представи подкрепата на местното население за провежданата културна политика като оценка относно ...

  • Новите моменти в счетоводното законодателство

    Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това предполага определени изисквания към нейното функциониране и създаваната от нея информация. Те са кодифицирани в съществуващото ...