Моделираща среда и човешки потенциал

Автори

Ключови думи
моделираща среда, човешки потенциал, среда за реализация, икономически растеж, институции, социална среда

Резюме
В статията са разгледани фактори, формиращи моделиращата среда на човешкия потенциал. Анализира се тяхното действие при различни варианти на съчетаване. Заедно с генетично детерминираните качества моделиращата среда е в основата на изграждането на човешкия потенциал. Разгледана е връзката между равнището на потенциала и средата за реализация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават най-добрите възможности за разкриване на изключителни заложби и дарования в човешкия фактор, т.е. на таланти. Прави се връзка между човешкия потенциал и икономическия растеж, като се подчертава значимостта на човешките качества в перспектива за изграждането на ефективна и конкурентна икономика.

JEL Класификатор: P00, Z13
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Глобалната човешка епоха и толерантността

    В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото ...

  • Проспективни размисли за човешкия капитал

    Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в ...

  • Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност

    Статията разглежда въпросите, свързани с подготовката на специалисти с висше образование в областта на безопасността на компютърните технологии. Направен е анализ на възможностите за такова обучение у нас и неговите различни форми. Посочени са различните проблеми, които се срещат при такова обучение. В крaя на работата се прави заключението, че ...