Анализ на отношението талантизъм – талант – стратегии

Автори

Ключови думи
талант, талантизъм, политика за развитие на таланти, пазар на
специалисти, „ловци” на таланти

Резюме
В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като „човешка”. Осъзнаването на този еволюционен преход при равни други условия е в състояние да предотврати „шокове” от бъдещето и да послужи за по-плавни преходи.

Независимо дали са развити или развиващи се обществата, те са изправени през криза, породена от липсата на талантливи специалисти. Това обстоятелство намалява тяхната производителност, производствен капацитет и интелигентен икономически растеж.

JEL Класификатор: J00
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Тайнството в произхода на капитализма

    Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, ...

  • В търсене на идеи за развитие на новата работна сила

    Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората – ударението е поставено върху Поколението „У” като носител на новата работна сила и радикално различаващо се от ...

  • Проспективни размисли за човешкия капитал

    Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в ...