Етиката на Димитър Михалчев – регулатор на човешките отношения

Автори

Ключови думи
нравственост, морал, „дадено”, жизнено единство, закон, ред, щастие, егоизъм, воля, удоволствие, страдание, любов, етика на дълга, съзнание, свобода, детерминизъм, индетерминизъм, цел, избор, ценност, принуда, необходимост

Резюме
В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална действителност Д. Михалчев утвърждава „реалистичната етика” в качеството й на динамична система на общочовешките ценности.

JEL Класификатор:
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Съобщение и послание (медитации върху комуникацията)

    От различните конотации на две сходни по значение български думи, към възможността за отправяне на внушения чрез скрити в съобщението негови пластове и оттам – към условията, които създават тази възможност....

  • В търсене на идеи за развитие на новата работна сила

    Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората – ударението е поставено върху Поколението „У” като носител на новата работна сила и радикално различаващо се от ...

  • Тайнството в произхода на капитализма

    Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, ...