Проспективни размисли за човешкия капитал

Автори

Ключови думи
човешки капитал, талантизъм, теория на Т. Шулц, теория на Г.
Бекер

Резюме
Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в изследването последователно се прави преглед на историческото развитие на теорията за човешкия капитал. Представя се корпоративната гледна точка в обхвата на вижданията за финансово управление на човешките ресурси. Проспективно се аргументират възможни посоки за еволюция на познанието за човешкия капитал. Чрез вербално-графичен модел на инвестициите във формиране на човешкия капитал е аргументирано обединяване на петте вида дейности по формиране на човешки капитал с трите източника на ресурси, насочени към човешкия капитал в неговото индивидуално и национално (глобално) измерение. В хода на изследването се извежда изводът, че не е необходимо да се противопоставя капитализмът на талантизма, а напротив, чрез капитализма (светът на капитала) трябва да се култивира ерата на талантизма (светът на интелекта, способностите, семейните ценности и таланта).

JEL Класификатор: J24, H39
Страници: 8
DOI: 

Още статии от този брой

  • Глобалната човешка епоха и толерантността

    В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото ...

  • Счетоводителят като човешки фактор в предприятието

    Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, ...

  • Тайнството в произхода на капитализма

    Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, ...