Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз

Автори

Ключови думи
източно партньорство, визов режим, Европейски съюз

Резюме
Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и обществено развитие между Европейския съюз, от една страна, и държавите, съседни на Съюза и Русия, от друга страна. По-специално внимание се обръща на либерализацията на визовия режим като предпоставка за интензифициране на контактите между хората и повишаване степента на мобилност.

JEL Класификатор: F50, F55
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406)

    Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по-нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др. В лицето на частната собственост някои ...

  • Особености при дефиниране на валутния риск

    В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на ...

  • Глобализацията и обедняването на Третия свят

    Този материал проследява историческото развитие на глобализацията като процес и анализира икономическото и политическото въздействие на глобализацията върху бедните страни от Азия, Африка и Латинска Америка....