Глобализацията и обедняването на Третия свят

Автори

Ключови думи
глобализация, обедняване, Трети свят, империализъм

Резюме
Този материал проследява историческото развитие на глобализацията като процес и анализира икономическото и политическото въздействие на глобализацията върху бедните страни от Азия, Африка и Латинска Америка.

JEL Класификатор: F02, F54
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Особености при дефиниране на валутния риск

    В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на ...

  • Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз

    Настоящата статия разглежда процедурните правила за разследване на престъпления, засягащи финансовата система на ЕС. Атаки с подобен специфичен субект са нови за наказателното право....

  • Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406)

    Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по-нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др. В лицето на частната собственост някои ...