Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406)

Автори
 • Карим Наама
 • Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Ключови думи
Ибн Халдун, религия, ислям, Свещена книга Коран, общество, морал, преструктуриране, икономика, пазар, частна собственост, приватизация, ефект

Резюме
Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по-нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др.

В лицето на частната собственост някои специалисти виждат сериозна заплаха за икономическата система, а други средство за бъдещия прогрес на световната икономика. Позитивното влияние на частната собствеността е свързано с ефекта на конкуренцията, до който тя неизбежно води, а негативния ефект – в потенциалните конфликти.

JEL Класификатор: POO, P20, P51, F43
Страници: 12
DOI: 

Още статии от този брой

 • Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз

  Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и ...

 • Особености при дефиниране на валутния риск

  В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на ...

 • Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз

  Настоящата статия разглежда процедурните правила за разследване на престъпления, засягащи финансовата система на ЕС. Атаки с подобен специфичен субект са нови за наказателното право....