Особености при дефиниране на валутния риск

Автори

Ключови думи
валутен риск, фактори, влияещи на валутния риск, бизнес
цикли, проявления на валутния риск, външен дълг, валутни резерви, външна търговия, налична откритост, счетоводна откритост, икономическа откритост

Резюме
В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на валутния риск, неговите проявления на отделните икономически нива, както и видовете откритости на риска.

JEL Класификатор: G32
Страници: 43
DOI: 

Още статии от този брой

  • Глобализацията и обедняването на Третия свят

    Този материал проследява историческото развитие на глобализацията като процес и анализира икономическото и политическото въздействие на глобализацията върху бедните страни от Азия, Африка и Латинска Америка....

  • Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз

    Настоящата статия разглежда процедурните правила за разследване на престъпления, засягащи финансовата система на ЕС. Атаки с подобен специфичен субект са нови за наказателното право....

  • Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз

    Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и ...