Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз

Автори
 • Стоян Стойков
 • Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи
наказателен процес, дело, Европейски фондове, чужда собственост, финансова система

Резюме
Настоящата статия разглежда процедурните правила за разследване на престъпления, засягащи финансовата система на ЕС. Атаки с подобен специфичен субект са нови за наказателното право.

JEL Класификатор: K10
Страници: 19
DOI: 

Още статии от този брой

 • Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406)

  Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по-нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др. В лицето на частната собственост някои ...

 • Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз

  Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и ...

 • Особености при дефиниране на валутния риск

  В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на ...