Допълнителните услуги в хотелиерството като средство за повишаване на удовлетвореността на клиентите

Автори

Ключови думи
основни и допълнителни услуги в хотелиерството, характеристики на допълнителните услуги, класификация, нови аспекти при предлагането на допълнителни услуги

Резюме
В статията се разглеждат същността, особеностите и класификацията на допълнителните услуги в хотелиерството. Изтъква се тяхната роля и значение за добавянето на стойност към хотелиерския продукт и за повишаване на удовлетвореността на клиентите. Отделено е специално внимание на съвременните аспекти при предлагането на допълнителните услуги. Поставен е и акцент върху влиянието на дигиталните технологии за иновациите при предлагането на допълнителните услуги в съвременното хотелиерство.

JEL Класификатор: M21
Страници: 19
DOI: 

Още статии от този брой

  • В отговор на „Свободна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика" от Уолтър Блок

    Авторите отговарят на есето на Уолтър Блок: "Свбодна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика." Тезата на Блок, че човешкото поведение се регулира от свободната воля и скептиците не могат да бъдат класифицирани като либертарианци се оспорва. Контрааргументите включват наблюдението, че хората не са освободени от принципа на ...

  • Одитна извадка за тестовете на контролите

    Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на тестовете на контролите и чрез анализиране на избора на обекти за тестване. Специално внимание се обръща на различните ...

  • Критични бележки относно дефинициите в областта на икономиката от австрийска гледна точка: микроикономика

    Няма нужда да се споменава, че в областта на физическите науки всички практикуващи използват думите по същия начин. Чисто словесният диспут би бил анатема на тази арена на интелектуален дискурс. Няма спор, що се отнася до значението на думи като "гравитация", "маса", "род", "вид", "кислород", "рентгенови лъчи" и т.н. Материалните въпроси не са ...