Нови измерения на екипния подход

Автори

Ключови думи
философия на екипа, динамична (екипно базирана) и статична (йерархична) организационна структура, крива на екипните резултати, синергитичен ефект, вътрешно организационно късогледство, целево-адаптивна организация, нова парадигма за лидерство, харизматично лидерство, трансформационно лидерство, трансакционно лидерство, лидерство от „пето ниво” функционален лидерски модел, ситуационен лидерски модел, самолидерство, ефективно лидерство

Резюме
В студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през призмата на непосредствените резутати (динамика на кривата), както и необходимите условия за трансформиране на групите в ефективни екипни структури. Детайлно се изследват принципите, които преодоляват вътрешното организационно късогледство и минимализират риска, свързан с промяната. Извеждат се общите подходи за екипна ефективност, систематизирани в осем практики, които мениджмънтът реално прилага в бизнеса. Изследват се специфичните измерения (характерни особености) на лидерството в екипна среда. Анализират се новите (интегративни) подходи към лидерството, новата парадигма през призмата на лидерските роли, функционалния модел на Джон Ейдър, лидерството от “пето ниво” на Джим Колинс, концепцията на Майлс и Симс за самолидерството и ситуационния лидерски модел на Хърси-Бланчард, като се идентифицират зависимости, свързани с фазите, през които преминава изграждането на екипа.

JEL Класификатор: M10
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис

    В настоящата разработка се търси отговор на следния въпрос: Монетаристката или Кейнсианската политика е по-ефективна при настъпилите промени в номиналния БВП в Турция? Прогнозирайки параметрите на създаденият за тази цел модел Сейнт Луис, е изследвана статистическата значимост на получените резултати. Въздействието на промяната на паричното ...

  • Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда

    Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето ...

  • Квази-материалните активи на съвременния нео-индустриализъм

    В този материал авторите отбелязват несъвършенството на съществуващи финансови инструменти, които причиниха финансово-икономическа криза и предполагат, че съществуват и други възможности за компаниите, за да получат допълнителни финансови ресурси....