Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда

Автори

Ключови думи
структурни фондове, пазар на труда, НERMIN модел, безработица, заетост

Резюме
Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето за по-адекватно описание на промените в пазара на труда – на заетите лица, населението под трудоспособна възраст и пенсионна възраст.

JEL Класификатор: J68
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Нови измерения на екипния подход

    В студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през ...

  • Личните продажби като елемент на ИМК и влиянието им върху удовлетвореността на потребителите

    В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент ...

  • Несъответствия при съчетаване на индивидуалното и груповото поведение в организацията

    Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени случаи продължителен процес, който може да бъде съпроводен с редица трудности. Съществуват варианти, в които са ...