Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис

Автори

Ключови думи
БВП (Брутен Вътрешен Продукт), Парично предложение, Публични разходи, Парична(Фискална) политика, Моделът на Сейнт Луис, Най-малките квадрати, по ред

Резюме
В настоящата разработка се търси отговор на следния въпрос: Монетаристката или Кейнсианската политика е по-ефективна при настъпилите промени в номиналния БВП в Турция? Прогнозирайки параметрите на създаденият за тази цел модел Сейнт Луис, е изследвана статистическата значимост на получените резултати. Въздействието на промяната на паричното предлагане или публичните разходи върху БВП не е моментно, а варира във времето. Поради тази причина, в модела са включени и забавените стойности на обяснителните променливи. За изготвяне на модела са използвани хронологичните данни, обхващащи периода 1981 – 2008г. Резултатът от прогнозирането е оценен чрез използването на метода OLS, в тесен и широк смисъл, на база кумулативното въздействие на промените, настъпили в паричното предлагане (М1 и М2) и публичните разходи върху ръста на номиналния БВП. Относно паричното предлагане и публичните разходи, тези стойности са изчислени директно или чрез пролагане на забавено разпределение. От статистическа гледна точка, първото от тях не е значимо, но второто е от значение. Получените резултати навеждат към извода, че в Турция, през по-дълъг период от време, по-ефективна е Кейнсианската политика (финансова политика на база увеличаване на публичните разходи), а не политиката на парично предлагане (Монетаристкото становище). Това положение, в същото време изяснява и приложените с политически цели популистки подходи от страна на правителствата. Става ясно, че моделът е подходящ и може да се прилага в Турция.

JEL Класификатор: E5, E6, G5
Страници: 24
DOI: 

Още статии от този брой

  • Личните продажби като елемент на ИМК и влиянието им върху удовлетвореността на потребителите

    В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент ...

  • Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда

    Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето ...

  • Квази-материалните активи на съвременния нео-индустриализъм

    В този материал авторите отбелязват несъвършенството на съществуващи финансови инструменти, които причиниха финансово-икономическа криза и предполагат, че съществуват и други възможности за компаниите, за да получат допълнителни финансови ресурси....