Квази-материалните активи на съвременния нео-индустриализъм

Автори

Ключови думи
нематериални активи, капитализация, нео-индустриализъм

Резюме
В този материал авторите отбелязват несъвършенството на съществуващи финансови инструменти, които причиниха финансово-икономическа криза и предполагат, че съществуват и други възможности за компаниите, за да получат допълнителни финансови ресурси.

JEL Класификатор: A10, G30
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Несъответствия при съчетаване на индивидуалното и груповото поведение в организацията

    Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени случаи продължителен процес, който може да бъде съпроводен с редица трудности. Съществуват варианти, в които са ...

  • Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис

    В настоящата разработка се търси отговор на следния въпрос: Монетаристката или Кейнсианската политика е по-ефективна при настъпилите промени в номиналния БВП в Турция? Прогнозирайки параметрите на създаденият за тази цел модел Сейнт Луис, е изследвана статистическата значимост на получените резултати. Въздействието на промяната на паричното ...

  • Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда

    Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето ...